Положення про Сектор державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Первомайської міської ради

Додаток
до рішення 42 сесії Первомайської
міської ради 7 скликання
«22» лютого 2018 р. №755-42/7


Положення про Сектор державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Первомайської міської ради


1. Загальна частина
1.1. Сектор державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Первомайської міської ради (далі — Сектор) є виконавчим органом Первомайської міської ради, який підзвітний та підконтрольний Первомайській міській раді та її виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, згідно з розподілом обов’язків.
1.2. Місцезнаходження та юридична адреса Сектору: 6411, Україна, Харківська область, м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1.
1.3.   Сектор, з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі - Держархбудінспекція).
1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Держархбудінспекції, рішеннями Первомайської міської ради та рішеннями Виконавчого комітету Первомайської міської ради, дорученнями та розпорядженнями Первомайського міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Сектор не має статусу юридичної особи.
1.6. Сектор утримується за рахунок коштів бюджету міста Первомайський.
1.7.  Особи, що працюють у Секторі, є посадовими особами місцевого самоврядування.
1.8.  Сектор під час виконання покладених на нього завдань у своїй діяльності взаємодіє в установленому порядку з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами внутрішніх справ, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.
1.9.  Сектор має власні бланки, круглу печатку із власним найменуванням, штампи.
1.10. Сектор видає акти у передбаченій законодавством  формі,  організовує та контролює їх виконання.

2. Основні завдання Сектору :
2.1. Здійснення відповідно до чинного законодавства державного архітектурно-будівельного контролю на території Первомайської міської ради.
2.2.   Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

3. Функції Сектору:
3.1.  Отримує, реєструє, надає,  повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.
3.2. В порядку, визначеному чинним законодавством, приймає  в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);
3.3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
3.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах території Первомайської міської ради.
3.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Сектору і   органу держархбудконтролю та нагляду.
3.6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Сектору і   органу держархбудконтролю та нагляду, а також, в межах компетенції, справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, визначені Законом України «Про відповідальність у сфері містобудівної діяльності».
3.7. Виявляє, реагує та запобігає фактам самочинного будівництва об'єктів на території Первомайської міської ради.
3.8. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Первомайський та програми економічного і соціального розвитку міста Первомайський з питань, що належать до компетенції Сектору.
3.9. Готує проекти рішень Первомайської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Первомайського міського голови та інших актів з питань, що віднесені до компетенції Сектору, а також бере участь у їх розробці.
3.10. Бере участь у підготовці звітів Первомайського міського голови для їх розгляду на сесії Первомайської міської ради.
3.11. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Первомайському міському голові.
3.12. Здійснює інші передбачені чинним законодавством України  повноваження.

4. Права та обов’язки:
4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Первомайської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Первомайської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань  для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Первомайської міської ради  в сфері архітектурно-будівельного контролю.
4.4.  Користуватись в установленому порядку своїми інформаційними базами даних, а також відповідними інформаційними базами даних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
4.5. Скликати і проводити в установленому порядку наради та семінари з питань, що належать до його компетенції.
4.6.  Представляти інтереси Первомайської міської ради в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності,  в тому числі міжнародних.
4.7.  За дорученням представляти інтереси Первомайської міської ради в судах.
4.8.  Брати участь у роботі комісій, утворених Первомайською міською радою.
4.9. Використовувати у своїй діяльності власні та залучені акредитовані лабораторії і контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку.
4.10. Брати участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві.

5. Посадові особи Сектору для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:
5.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об'єкта та до прийнятих в експлуатацію об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню.
5.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.
5.3. Видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:
5.3.1. Усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.
5.3.2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.
5.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
5.5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
5.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських об'єднань(за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.
5.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
5.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
5.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника Сектору експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію.
5.10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо - та відеотехніки.
5.11.  Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.
6. Організація роботи Сектору:
6.1. Сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.
6.2. Протягом трьох днів після призначення завідувача Сектору, Виконавчий комітет Первомайської міської ради інформує про це Держархбудінспекцію.
6.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п'ять років.
6.4. Права та обов’язки завідувача Сектору:
6.4.1. Здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Секторі.
6.4.2.  Затверджує плани роботи Сектору, організовує та контролює процес їх виконання.
6.4.3. Вживає заходів щодо удосконалення, організації та підвищення ефективності роботи Сектору.
6.4.4. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Виконавчого комітету Первомайської міської ради, засіданнях Первомайської міської ради питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.
6.4.5. Може брати участь у засіданнях Первомайської міської ради, Виконавчого комітету Первомайської міської ради.
6.4.6. Діє від імені Сектору та представляє в установленому порядку Сектор у відносинах з іншими структурними підрозділами Первомайської міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами.
6.4.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
6.4.8. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо застосування заохочень або стягнень до працівників Сектору.
6.4.9. Забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку.
6.4.10. Координує інформаційне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення Сектору.
6.4.11. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до Закону України «Про відповідальність у сфері містобудівної діяльності», накладає стягнення в межах компетенції Сектору, та в порядку передбаченому чинним законодавством. 
6.4.12. Забезпечує, в межах повноважень, підготовку проектів рішень Первомайської міської ради та виконавчого комітету Первомайської міської ради, розпоряджень Первомайського міського голови.
6.4.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників  Сектору.
6.4.14. Забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни.
6.4.15. Має право підписувати дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати,  постанови по справі про адміністративні правопорушення та постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, інші акти Сектору, видані у передбаченій чинним законодавством формі, службові записки, довідки, візувати документи та завіряти їх копії.
6.4.16. Має право надсилати  запити та одержувати в установленому порядку від органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних та юридичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення Сектором завдань та функцій, передбачених цим Положенням та чинним законодавством. 
6.4.17. Дає доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками Сектору.
6.4.18. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
7. Прикінцеві положення.
7.1.   Положення затверджується рішенням сесії Первомайської міської ради.
7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідним рішенням сесії Первомайської міської ради.

 

Міський голова                                        М.М. Бакшеєв

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.


 

Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)

 


 

  

 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»